Постоянни комисии

Печат

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОбС

ПК   по   икономическа   дейност   и   европейска политика

Председател: Валери Радлев

Зам.-председател: Моника Стоичкова

Членове: Константин Динев

Росица Борисова

Красимир Чаврагански

 

 

ПК по устройство и развитие на територията и общинска собственост

Председател: инж. Илиян Илиев

Зам.-председател: инж. Мая Спасова

Членове: Константин Динев

Валери Радлев

Радостина Василиева

 

ПК по образование, култура, религия, младежта и спорта

Председател: Елеонора Христова

Зам.-председател: Росица Борисова

Членове: Константин Динев

Милослав Методиев

Юлиан Йорданов

ПК по местно самоуправление, социални дейности и здравеопазване

Председател: Антоанета Плачкова

Зам.-председател: Елеонора Христова

Членове: инж. Илиян Илиев

Юлиан Божанов

Юлиан Йорданов

 

ПК по земеделие, горско, водно стопанство и екология

Председател: инж. Мая Спасова

Зам.-председател: Моника Стоичкова

Членове: Красимир Чаврагански

Юлиан Божанов

Милослав Методиев

 

ПК по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

Председател: Росица Борисова

Зам.-председател: инж. Илиян Илиев

Членове: Антоанета Плачкова

Елеонора Христова

Радостина Василиева