Проект №BG16M1OP002-2.010-0033

Печат

 

Проект №BG16M1OP002-2.010-0033 „Рекултивация на общинско сметище – град Бобов дол“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по Процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“.

 

1. Информация за проекта

Информация

2. Дейности

Информация от проведена Пресконференция за стартиране на проект № BG16M1OP002-2.010-0033 „Рекултивация на общинско сметище – град Бобов дол“.

Информация за проведена  официална церемония – „Първа копка“ по проект  №BG16M1OP002-2.010-0033 „Рекултивация на общинско сметище – град Бобов дол“.

Съобщение за напредък по проект  №BG16M1OP002-2.010-0033 „Рекултивация на общинско сметище – град Бобов дол“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“