Проект № 10/07/2/0/00411

Печат

Проект №10/07/2/0/00411, „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на ОДЗ ''Дружба'', кв. Миньор, гр. Бобов дол“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на развитие селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Чрез инвестициите по под-мярка 7.2. от ПРСР 2014-2020

 

1. Информация за проекта

Информация

2. Покана за официална церемония "Първа копка"

Покана

3. Информация за проведена официална церемония "Първа копка" по проект № 10/07/2/0/00411 "Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на ОДЗ "Дружба", кв. "Миньор", гр. Бобов дол"

Информация