Заявление, протоколи и заповед по ЗДОИ

Печат

Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне нормативи за разходите

Приложение № 1 - Заявление за достъп до обществена информация

Приложение № 2 - Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Приложение № 3 - Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация под формата на устна справка

Приложение № 4 - Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация/за повторно ползване