Вие сте тук: Администрация Европейска политика Проект №BG06RDNP001-7.007-0084

Проект №BG06RDNP001-7.007-0084

Проект №BG06RDNP001-7.007-0084

Е-мейл Печат ПДФ

Проект №BG06RDNP001-7.007-0084 „Изграждане на мултифункционална спортна площадка за обществено ползване на територията на гр. Бобов дол, кадастрални данни УПИ Х, кв.49 по плана на гр. Бобов дол“, финансиран по Процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-7.007 СПОРТ „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на развитие селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

 

1. Информация за проекта

Информация