Вие сте тук: Услуги Общинска собственост

Общинска собственост

Е-мейл Печат ПДФ

УСЛУГИ

ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”

N

НАИМЕНОВАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

СРОК

ЦЕНА

1.

Справка по актовите книги.

10 дни

5 лв.

Необходими

документи :

Заявление образец

2.

Издаване на удостоверение относно отчуждаване на имот

до 15 дни

5 лв.

Необходими

документи :

Заявление образец

3.

Издаване на удостоверения за обезщетяване на собственици по ЗАВОИ.

до 15 дни

10 лв.

Необходими

документи :

Заявление образец

4.

Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти.

10 дни

10 лв.

Необходими

документи :

Заявление, данни за имота.

5.

Издаване на заверени копия от договори за учредяване право на ползване и право на строеж върху имоти общинска собственост.

10 дни

5,00 лв./стр.

Необходими

документи :

Заявление образец

6.

Издаване на удостоверения за наличие на реституционни претенции на недвижими имоти общинска собственост.

10 дни

5 лв.

Необходими

документи :

Заявление образец

7.

Издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост.

10 дни

5 лв.

Необходими

документи :

Заявление

8.

Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост.

1 месец

5 лв.

Необходими

документи :

Заявление - образец, документ за собственост

9.

Попълване на молба-декларация до нотариус за извършване на обстоятелствена проверка за недвижим имот.

3 дни

15 лв.

Необходими

документи :

Заявление, молба-декларация

10.

Продажба на нежилищни имоти - общинска собственост.

1 месец след провеждане на тръжната процедура

2% режийни разноски от продажната цена

Необходими

документи :

11.

Продажба на общински терени по реда на чл.15 и чл.17 от ЗУТ.

1 месец

2% режийни разноски от продажната цена

Необходими

документи :

Заявление по чл.15 или чл.17 от ЗУТ и документ за собственост

12.

Продажба на земя частна общинска собственост на физически или юридически лица притежаващи законопостроена сграда върху нея.

5 месеца

2% режийни разноски от продажната

цена

Необходими

документи :

Заявление - образец, скица на имота по действащия план, архитектурен проект, удостоверение от гл. архитект на общината, че сградата е законно построена, договор за учредено право на строеж и др..

13.

Учредяване право на надстрояване и пристрояване върху имот, общинска собственост.

1 месец след решение на ОбС

2% от учреденото право на надстрояване и пристрояване

Необходими

документи :

Заявление - образец, документ за собственост, архитектурен проект за исканото пристрояване или надстрояване и конструктивно становище.

14.

Учредяване безвъзмездно право на ползване и управление върху имоти общинска собственост.

1 месец след решение на ОбС

Необходими

документи :

Заявление

15.

Учредяване възмездно право на ползване върху имоти общинска собственост.

1 месец след решение на ОбС

2% от цената на учреденото право

Необходими

документи :

Заявление образец.

16.

Замяна на общински недвижими имоти с имоти, собственост на физически или юридически лица.

1 месец след решение на ОбС

2% режийни разноски от продажната

цена

Необходими

документи :

Заявление - образец, документ за собственост

17.

Замяна на общински земеделски земи със земи, собственост на физически или юридически лица.

1 месеца след решението на ОбС

2% режийни разноски от продажната

цена

Необходими

документи :

Заявление, документ за собственост

18.

Ликвидиране на съсобственост между Община Бобов дол и физически или юридически лица.

1 месец след решението на ОбС

2% режийни разноски от продажната

цена

Необходими

документи :

Заявление - образец, документ за собственост

19.

Приемане и обработване на искания, молби и жалби свързани с възстановяване на собствеността върху земи в и извън границите на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ

1 месец

10 лв

Необходими

документи :

Заявление,Решение за възстановен имот, скица

20.

Издаване на заповед за възстановен земеделски имот на физически лица

10 лв

Необходими

документи :

Заявление.

21.

Замяна на земеделски земи от общинския поземлен фонд със земеделски земи на граждани, юридически лица.

1 месец след решението на ОбС

2% режийни разноски от

цената на имота

Необходими

документи :

Заявление, оценка на земеделската земя

22.

Административно производство по чл.34 от ЗСПЗЗ, изземване на земеделска земя от граждани ползвана без правно основание.

1 месец

10 лв.

Необходими

документи :

Заявление - образец, документ за собственост, протокол от общинската поземлена комисия за въвеждане във владение, скица.

23.

Изготвяне на копия от архитектурни проекти, схеми от досиета на жилищни сгради, съхранявани в архива на общинска собственост.

20 лв.

Необходими

документи :

24.

Извършване на писмени справки относно реституционни претенцииза недвижими имоти

5 лв.

Необходими

документи :

25.

Изготвяне на преписка за прекратяване на съсобственост или изкупуване на общински имот и учредяване право на строеж, пристрояване или надстрояване върху имот частна общинска собственост.

10 лв.

Необходими

документи :

26.

Разкриване на временни пунктове за изкупуване на череши и други плодове на терени общинска собственост .*

5 дни

200 лв.

Необходими

документи :

Заявление.

27.

Такса за ползване на вода от воден обект – публична общинска собственост .

150 лв.

Необходими

документи :

27.

Полсване на зали и други помещения, общинска собственост от лица и организации, които не са на общинска издръжка и или не са включени в общинския спортен календар:

- Спортни зали;

- Зали със сцена;

- Зали в Общинска администрация и кметствата на територията на Община Бобов дол;

- Ритуална зала (за мероприятия, нямащи отношение към предназначението на залата);

- Други помещения.

10 лв./час

50 лв./час

30 лв./час

75 лв./час

20 лв./час

Необходими

документи :

* В изкупвателните пунктове съгласно чл.5 от Закона за измерванията (ЗИ), не могат да се използват везни с цел търговски плащания, без знаците по чл. 35 (одобрен тип), чл. 39 (първоначална проверка), или знаци за оценено съответствие съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, или знак по чл. 43 (последваща проверка) от ЗИ