Вие сте тук: Информационен профил

Информационен профил на Обшина Бобов дол

Е-мейл Печат ПДФ

1. ИНФОРМАЦИОНЕН ПРОФИЛ НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

Местоположение: Община Бобов дол се намира в Югозападна България и е разположена в източния дял на Конявска планина и равнината Разметаница, на юг на територия от 206.2 кв.км, представлява 11% от общата площ на област Кюстендил. Административен , стопански и културен център на общината е град Бобов дол.Община Бобов дол има благоприятно географско положение. От тук започват и минават важни шосейни пътища. Град Бобов дол е на 20 км. от град Дупница, на 37 км. от Кюстендил, на 27 км. от Радомир, на 42 км. от Перник и на 65 км. от София. До град Бобов дол има отклонение на железопътната линия София-Кулата през град Дупница.

Селища: Община Бобов дол е съставена от 18 населени места: град Бобов дол, който е и административен център и 17 села, обединени в 16 кметства: Бабино, Бабинска река, Блато, Голема Фуча, Голем Върбовник, Големо село, Горна Козница, Долистово, Коркина, Локвата, Мала Фуча, Мало село, Мали Върбовник, Мламолово, Новоселяне, Паничарево и Шатрово. гр.Бобов дол е селище от ІІІ-ти функционален тип. Останалите населени места са от V-ти до VІІІ-ми функционален тип. Общо 10 720 жители.

История: Районът е обитаван от дълбока древност. До село Бабинска река има уникални тракийски скални ниши. На връх Колош са открити останки от укрепления от ХІІ век. Френският геолог Ами Буе проучва находищата на каменни въглища през 30-те години на ХІХ в. Находището се превръща в държавна мина през 1891 г., построена е теснолинейна железопътна линия до Дупница през 1917 г. 50 години по-късно село Бобов дол е обявено за град. През 1974 г. край Големо село се постоява ТЕЦ Бобов дол по линия на Съвета за икономическа взаимопомощ /СИВ/. През 70-те и 80-те години на ХХ век градът е в икономически и демографски разцвет. Идват хора от всички краища на страната и от чужбина, най-многобройни са работниците от Никарагуа.

Туризъм: Съхранената природна среда, разнообразният ландшафт и историческите забележителности в Община Бобов дол дават възможности за развитие на модерен и алтернативен туризъм във всичките му форми – еко, селски, културно-исторически, ловен и др.За развитието на туризма в общината приоритет са изграждане и поддържане на инфраструктурата обслужваща туризма, привличане на туристи чрез реклама на туристически обекти, намиращи се на територията на общината, съхранение и опазване на природата.

Икономика: Център за добив на кафяви въглища и на електроенергия  на юг от Перник. Тук е най-голямата подземна мина за добив на въглища. През 80-те години на ХХ век – 7300 души са добивали по над 2 млн. тона въглища годишно. Днес с 60% по-малко са миньорите и добива е наполовина. Тук е и най-модерният подземен рудник Бабино с напълно механизиран добив на въглища с немска и английска техника.  Възможности за развитие на овощарство, горски плодове и билки, преработваща хранително-вкусова промишленост. Потенциал от близо 100 000 дка изоставена земеделска земя.

 

За контакти: Община Бобов дол, град Бобов дол, ул. “ 27-ми октомври “ №2, пк 2670, тел: 0702/6-23-23; 6-39-15, факс 0702/ 6-39-56, www.bobovdol.eu , e-mail: obshtina@bobovdol.eu