Заповеди на Кмета на Община Бобов дол

Заповед № З-360/20.06.2017 г. на сонование чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Указания на Областна дирекция "Земеделие" - Кюстендил изх. № РД-04-1816/12.06.2017 г., и изпълнение на разпоредбите на чл.5, ал. 4 и чл. 6, ал.1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи и Наредба 8121з-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи /обн. ДВ бр.105/19.12.2014 г./

 Заповед № З-262/11.05.2017 г. на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50, т. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Бобов дол и във връзка с предстоящата кампания по изкупуването на череши през летния сезон на 2017 г. 

 Заповед № З-141/15.03.2017 г. на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 65 от ЗОС, чл. 81 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в Община Бобов дол и протокол от извършена проверка на 01.3.2017 г. с вх. № 94-С-59/-7.03.2017 г.

Заповед № 638/11.10.2016 год. на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси

Заповед № З-282/16.05.2016 год. на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50, т. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Бобов дол и във връзка с предстоящата кампания по изкупуването на череши през летния сезон на 2016 г.

Заповед № З-231/20.04 2016 год. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № РД-20-103/18.04.2016 г. на Областен управител на Област Кюстендил

Заповед № З-667/27.10.2015 год. на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси  - Дата на публикуване . 27.10.2015 г.

 Заповед № З-505/09.09.2015 год. във връзка с осигуряване на устойчивост на реализиран строеж "Рехабилитация на градски парк в гр. Бобов дол"

 Заповед № З-357/18.06.2015 год. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА; чл.8, ал.2 от Наредба №1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност (Обн. ДВ. бр.26 от 30 март 1993 г.) и във връзка с чл.13, т.1 от Наредбата за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Бобов дол

Заповед № З-291/08.05.2015 год. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с предстоящата кампания по изкупуването на череши през летния сезон на 2015 г.  

 Заповед № З-226/02.04.2015 год. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.19, ал.1 от Наредбата за осигуряване на обществения ред на територията на Община Бобов дол, чл.16 от Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Бобов дол, и с цел недопускане на нарушения на обществения ред

 Заповед № З-101/25.02.2015 год. на основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124 и чл. 125, ал. 1 от Закона за горите за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии - държавна собственост и писмо, изх.№ 98/29.01.2015 год. на ТП "Държавно горско стопанство Дупница"

 Заповед № З-98/24.02.2015 год. на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-20-178/02.02.2015 год. на Областен управител на Област Кюстендил, относно констатирано огнище на Инфлуенца по птиците H5N1 в животновъден обект, в който се отглеждат птици само за лични нужди, намиращ се в село Константиново, община Камено, област Бургас и опасността заболяването да проникне на територията на област Кюстендил от диви мигриращи птици и Протокол от 20.02.2015 год., от заседание на Общинската епизоотична комисия в гр. Бобов дол

  Заповед № З-868/ 22.12.2014 год. на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-20-368/ 12.12.2014 г. на Областен управител на област Кюстендил, относно констатирани огнища на Инфлуенца по птиците в Кралство Холандия, Федерална Република Германия и Великобритания и опасността заболяването да проникне на територията на Република България от диви мигриращи птици  

Заповед № З-635/15.10.2014 год. на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси - Дата на публикуване - 20.10.2014 г.