Годишен финансов отчет за 2016 г.

Дата на публикуване - 21.07.2017 г.

Обяснителна записка и Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от ЕС и сметките за чужди средства към 31.12.2016 г.

Обяснителна записка и Финансов отчет към 31.12.2016 г. 

Одитен доклад