Декларациите по чл.12 от ЗПУКИ

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Декларация

Аделина Миткова Иванова

Старши експерт „Гражданска регистрация“

Аделина Миткова Иванова

Емил Венчов Стоянов

Електромеханошлосер

Емил Венчов Стоянов

Гергана Иванова Михайлова

Старши специалист „Търговска дейност и транспорт“

Гергана Иванова Михайлова

Иванка Райчова Давидкова

Деловодител

Иванка Райчова Давидкова

Стефка Стоилова Карамфилова

Главен специалист „Общинска собственост, земеделие и гори“

Стефка Стоилова Карамфилова

Малинка Борисова Васева

Технически сътрудник – касиер, събирач "

Малинка Борисова Васева

Мария Кирилова Вучкова

Секретар „МКБППМН“

Мария Кирилова Вучкова

Павлинка Василева Борисова

Младши счетоводител

Павлинка Василева Борисова

Добринка Демирева Тръпкова

ЦДГ „Миньор“, филиал с.Мламолово

Добринка Демирева Тръпкова

Гергана Руменова Зарева

ОДЗ „Дружба“, филиал ЦДГ“ Христо Ботев

Гергана Руменова Зарева

Виолета Ангелова Копривенска

Портиер

Виолета Ангелова Копривенска

Силвия Иванова Тодорова

Главен експерт „Процедури“

Силвия Иванова Тодорова

Нели Иванова Заркова

Секретар на община

Нели Иванова Заркова

Гюлка Боянова Кръстева

Главен специалист „Етнически и демографски въпроси“

Гюлка Боянова Кръстева

Красимира Кирилова Маноилова

Касиер

Красимира Кирилова Маноилова

Десислава Димитрова Кръстева

Главен специалист

Десислава Димитрова Кръстева

Росица Кирилова Бачева

Оператор, сигурност

Росица Кирилова Бачева

Сашка Генчова Борисова

Оператор, сигурност

Сашка Генчова Борисова

Борислава Димитрова Богоева

Оператор, сигурност

Борислава Димитрова Богоева

Анелия Любомирова Гълъбова

Главен инспектор „ОМП и ГЗ“

Анелия Любомирова Гълъбова

Лилия Сергиева Стоименова

Старши счетоводител

Лилия Сергиева Стоименова

Радостина Спасова Асенова

Старши експерт „Бюджет

Радостина Спасова Асенова

Диана Богданова Георгиева

Технически сътрудник

Диана Богданова Георгиева

Мая Кирилова Дюлгерова

Асистент, кореспонденция

Мая Кирилова Дюлгерова

Олег Методиев Анестиев

Куриер

Олег Методиев Анестиев

Бойчо Кирилов Манов

Шофьор

Бойчо Кирилов Манов

Лилия Кирилова Маноилова

Оператор, сигурност

Лилия Кирилова Маноилова

арх.  Вела Петрова Янкова

Главен архитект

арх.  Вела Петрова Янкова

Драгомира Георгиева Владимирова

Оператор, сигурност

Драгомира Георгиева Владимирова

Галина Николова Антова

Старши експерт  „Европейска политика“

Галина Николова Антова

Красимира Кирилова Георгиева

Техник, строителство и архитектура“

Красимира Кирилова Георгиева

Юлия Пламенова Христова

Главен специалист „Читалища, традиции и ритуали“

Юлия Пламенова Христова

Венета Иванова Петрова

Главен специалист „Национални програми“

Венета Иванова Петрова

Красимира Симеонова Методиева

Началник отдел „Социална политика, образование, култура и здравеопазване“

Красимира Симеонова Методиева

Василка Иванова Дашкова

Технически секретар, чертожник, деловодител , технически архив

Василка Иванова Дашкова

Катя Радославова Груйчева

Старши специалист „Спорт и младежки дейности“

Катя Радославова Груйчева

Миглена Димитрова Томова

Старши експерт „Геодезия“

Миглена Димитрова Томова

Йорданка Петрова Гацева

Началник отдел „Бюджет, финанси, счетоводство, местни данъци и  такси“ той и главен счетоводител

Йорданка Петрова Гацева

Антон Калинов Илиев

Главен специалист „Реклама и туризъм“

Антон Калинов Илиев

Валерий Атанасов Георгиев

Главен инженер

Валерий Атанасов Георгиев

Милена Кирилова Стоянова

Главен експерт „Човешки ресурси“

Милена Кирилова Стоянова

Иван Мирчов Маноилов

Шофьор, автобус

Иван Мирчов Маноилов

Венета Методиева Кралева

Чистачка

Венета Методиева Кралева

Лили Станчева Здравкова

Юрисконсулт

Лили Станчева Здравкова

Ваня Йорданова Стоилова

Шофьор и връзки с обществеността

Ваня Йорданова Стоилова

Красимира Георгиева Страхилова

Инкасатор, събирач на данъци и такси

Красимира Георгиева Страхилова

Евгени Стоянов Иванов

шофьор

Евгени Стоянов Иванов

Елеонора Василева Александрова

Технически изпълнител

Елеонора Василева Александрова

Петър Атанасов Петров

Главен експерт „Образование, култура, читалища, традиции и ритуали“

Петър Атанасов Петров

Георги Илиев Аспарухов

Старши експерт „Европейска политика“

Георги Илиев Аспарухов

Венчо Иванов Йовев

шофьор

Венчо Иванов Йовев

Иван Кирилов Панев

Техник, механик - енергетик

Иван Кирилов Панев

Иво Георгиев Йорданов

Шофьор

Иво Георгиев Йорданов

Катя Петрова Елмазова

Здравен медиатор

Катя Петрова Елмазова

Симона Кирилова Огнянова

Счетоводител

Симона Кирилова Огнянова

Снежана Красимирова Николова

Технически секретар

Снежана Красимирова Николова

Мариана Кирилова Кирова

Старши експерт „Екология и управление на отпадъците

Мариана Кирилова Кирова

Любомира Цецкова Любенова

Младши експерт „Обществени поръчки“

Любомира Цецкова Любенова

Добринка Георгиева Василева

Началник отдел“Европейски програми, проекти и обществени поръчки“

Добринка Георгиева Василева

Мария Кирилова Илиева

Главен експерт „Европейски програми и проекти

Мария Кирилова Илиева

Валери Тимотеев Радлев

Главен специалист „Протокол и връзки с обществеността“

Валери Тимотеев Радлев

Йорданка Иванова Томова

Деловодител - касиер

Йорданка Иванова Томова

Александър Кирилов Александров

Младши експерт „Контрол  на строителството“

Александър Кирилов Александров

Венцислава Миткова Стоилова

Младши експерт „Човешки ресурси“

Венцислава Миткова Стоилова

Тодор Симеонов Конзоров

Шофьор

Тодор Симеонов Конзоров

Емилия Димитрова Симеонова

Младши експерт „Бюджет“

Емилия Димитрова Симеонова

Гергана Михайлова Гърчева

Счетоводител

Гергана Михайлова Гърчева

 Георги Атанасов Христов 

 Главен специалист „Етнически и интеграционни въпроси“ Георги Атанасов Христов
 Виолина Костадинова Стоилкова Старши експерт „Зелена система“ Виолина Костадинова Стоилкова
 Иван Кирилов Иванов Шофьор Иван Кирилов Иванов
 Марийка Ценова Георгиева Медицинска сестра Марийка Ценова Георгиева
 Надежда Иванова Станимирова Технически сътрудник и архив Надежда Иванова Станимирова
 Таня Василева Иванова Деловодител Таня Василева Иванова
 Величка Балева Лазарова Главен специалист „Инвеститорски контрол“ Величка Балева Лазарова