Месечни и тримесечни отчети на Община Бобов дол за 2017 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета за м. януари

Месечен отчет за средствата от ЕС, администрирани от НФ-КСФ за м. януари

Месечен отчет за касово изпълнение по сметките за чужди средства - сметка 33 за м. януари 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета за м. февруари 

Месечен отчет за средствата от ЕС, администрирани от НФ-КСФ за м. февруари 

Месечен отчет за касово изпълнение по сметките за чужди средства - сметка 33 за м. февруари  

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета за м. март  

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.3017 г. 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. април 

Обяснителна записка и Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от ЕС и сметките за чужди средства към 31.12.2016 г.

Обяснителна записка и Финансов отчет към 31.12.2016 г.  

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. май