Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic  PfeilНачало Новини Регионални новини Определение за нередност и измама !
Header Pic
Header Pic

Определение за нередност и измама ! PDF Печат Е-мейл

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2003 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ 

Обн. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.49 от 27 Май 2003г., доп. ДВ. бр.95 от 26 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.60 от 25 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.93 от 17 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Април 2008г., изм. ДВ. бр.47 от 20 Май 2008г., изм. ДВ. бр.57 от 24 Юни 2008г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. Създава Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, наричан по-нататък "съвета".

Чл. 2. (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2008 г.) Съветът дава насоки, наблюдава и осигурява координацията в дейността на държавните органи по предотвратяване и борба с правонарушенията - измами, злоупотреби, неефективно управление или използване на средства и имущество, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени на българската държава от фондове и по програми на Европейския съюз, включително свързаното с тях национално съфинансиране.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2008 г.) Съветът се състои от председател, четирима заместник-председатели и членове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г., в сила от 20.05.2008 г.) Председател на съвета е заместник министър-председател.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 47 от 2008 г., в сила от 20.05.2008 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2008 г.) Заместник-председатели на съвета са двама заместник-министри на финансите, предложени от министъра на финансите, заместник-министър на вътрешните работи, предложен от министъра на вътрешните работи, и главен директор на главна дирекция на Държавна агенция "Национална сигурност", предложен от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".

(4) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2003 г., в сила от 27.05.2003 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2008 г.) Членове на съвета са: заместник-министър на правосъдието, заместник-министър на земеделието и храните, заместник-министър на околната среда и водите, заместник-министър на труда и социалната политика, заместник-министър на транспорта, заместник-министър на икономиката и енергетиката, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, заместник-министър на държавната администрация и административната реформа, директорът на Главна дирекция "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция", директорът на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", директорът на Главна дирекция "Гранична полиция" на Министерството на вътрешните работи, директорът на Агенция "Митници", главният директор на Главна дирекция "Икономическа и финансова сигурност" и директорът на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност", директорът на Агенцията за държавна финансова инспекция, изпълнителният директор на Националната агенция за приходите, изпълнителният директор на Фонд "Републиканска пътна инфраструктура", изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие", изпълнителният директор на Агенцията за държавни вземания, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и генералният директор на Националната ветеринарно-медицинска служба.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г.) (1) Съветът изпълнява следните функции:

1. предлага на Министерския съвет проекти на нормативни актове, стратегии за борба с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, и планове за действие към тях;

2. ежегодно отчита дейността си пред Министерския съвет;

3. (доп. - ДВ, бр. 57 от 2008 г.) по предложение на членовете съветът обсъжда въпроси, свързани с борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, и приема решения с подходящи мерки за оптимизирането й, задължителни за изпълнение от членовете на съвета;

4. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2008 г.) осъществява взаимодействие с органите на съдебната власт чрез министъра на правосъдието, като конкретните форми на взаимодействие и сътрудничество се определят със съвместни актове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2008 г.) Съветът провежда редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца. По инициатива на председателя, на заместник-председател или на член на съвета могат да се насрочват извънредни заседания при необходимост.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г.) (1) Дневният ред и материалите за заседанията се изпращат на членовете на съвета най-малко 7 дни преди датата на заседанието, като предложения за промени в него може да прави всеки член на съвета най-късно два дни преди заседанието.

(2) Заседанията на съвета са редовни, ако на тях присъстват най-малко половината от членовете му. Решенията на съвета се приемат с общо съгласие. По решение на председателя по определени въпроси може да бъде проведено гласуване, като в този случай решението се приема с обикновено мнозинство от присъстващите членове на съвета.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2008 г.) За всяко заседание се съставя протокол, който се подписва от председателя и от директора на дирекцията по чл. 9. Взетите решения се отразяват в протокола и към него се прилагат материалите, разгледани на заседанието.

Чл. 6. (1) Председателят на съвета:

1. представлява съвета;

2. определя дневния ред на заседанията;

3. насрочва и ръководи заседанията и работата на съвета;

4. организира и контролира изпълнението на решенията на съвета;

5. представя на заинтересуваните ведомства приетите от съвета решения, становища и предложения;

6. утвърждава състава на експертните работни групи по предложение на членовете на съвета;

7. отправя покани за участие в работата на съвета на представители на други държавни органи, органи на местното самоуправление и други организации, имащи отношение към дейността на съвета;

8. (отм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г.)

9. предлага на съвета да приема допълнителни правила за работата си по неуредени в постановлението въпроси;

10. (отм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г.)

11. (нова - ДВ, бр. 57 от 2008 г.) дава указания, свързани с работата на съвета, които са задължителни за изпълнение от членовете на съвета.

(2) При отсъствие на председателя функциите му се изпълняват от заместник-председателя на съвета.

Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г.)

Чл. 8. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2006 г.) (1) Членовете на съвета:

1. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2008 г.) определят служител и негов заместник от съответната администрация, отговорни за борбата с измамите и нередностите, които да осъществяват оперативното взаимодействие с дирекцията по чл. 9;

2. организират в ръководените от тях администрации водене на регистър на измамите или нередностите, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, установени при изпълнение на функциите на съответната администрация;

3. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2008 г.) осигуряват предоставяне на дирекцията по чл. 9 на информация за установени и регистрирани от администрациите случаи, които представляват измами, или нередности, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, в срок до 10 дни след регистрирането им; при промяна поне в един от елементите на вече докладваната информация осигуряват предоставяне на дирекцията на актуализацията на тази информация в срок до 10 дни от настъпване на промяната;

4. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2008 г.) периодично анализират изискванията на acquis относно борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, и ги сравняват с националното законодателство; резултатите от анализа и предложенията за изпълнение на изискванията се изпращат на дирекцията по чл. 9.

5. (нова - ДВ, бр. 57 от 2008 г.) осигуряват разясняване на всички участници в изпълнението на програмите, финансирани от фондовете на Европейския съюз, на дефиницията за нередности, както и на прилагането на системата за разкриване, отчитане, докладване и последващо разрешаване на всички регистрирани случаи на нередност, които са свързани с финансовите интереси на Европейските общности;

6. (нова - ДВ, бр. 57 от 2008 г.) определят един или няколко служители от съответната администрация, отговорни за администрирането на сигналите и случаите на нередности и измами, които да изпълняват функциите на служители по нередностите; функциите на служителя по нередностите могат да се изпълняват и от лицата по т. 1;

7. (нова - ДВ, бр. 57 от 2008 г.) отчитат се пред председателя на съвета за изпълнението на приетите от съвета решения.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2008 г.) В случаите, в които установените от членовете на съвета нередности и измами се отнасят до програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, информацията по ал. 1, т. 3 съдържа данни за съответната програма, номера на проекта, бенефициента, управляващия орган, описание на разкритата измама или нередност и предприети последващи действия, изготвя се съгласно приложението и се предоставя на:

1. националния ръководител, когато се отнася до програми, съфинансирани по предприсъединителни фондове на Европейския съюз;

2. ръководителя на сертифициращия орган в Министерството на финансите, когато се отнася до програми, съфинансирани по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз;

3. изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" като Разплащателна агенция и на министъра на земеделието и храните като компетентен орган по смисъла на чл. 2а от Закона за подпомагане на земеделските производители - по отношение на средствата от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд за рибарство.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2008 г.) Членовете на съвета утвърждават вътрешни правила за установяване и докладване на нередности и измами в ръководените от тях администрации. Вътрешните правила след утвърждаването им се изпращат на дирекцията по чл. 9 и на националния ръководител.

(4) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2008 г.) В случаите, в които установените от членовете на съвета нередности се отнасят до "традиционните собствени ресурси" като част от вноската на Република България в общия бюджет на Европейския съюз или до други нередности, които касаят финансовите интереси на Европейските общности извън определените в ал. 2, съдържанието на докладваната информация се определя от дирекцията по чл. 9.

Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2008 г.) (1) Агенцията за държавни вземания предоставя на дирекцията по чл. 9 в определена от нея форма ежемесечна справка за всички предприети действия по обезпечаване и събиране на изплатени суми по всички регистрирани нередности или измами, засягащи бюджета на Европейската общност и националния бюджет.

(2) Агенцията за държавни вземания създава организация за приоритетно събиране на дължимите средства по програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз или свързани с "традиционните собствени ресурси", като част от вноската на Република България в общия бюджет на Европейския съюз.

(3) За изпълнение на задачите по ал. 2 Агенцията за държавни вземания издава задължителни за членовете на съвета указания за взаимодействието на агенцията със съответните органи в процеса на събиране на дължими суми по европейски програми, регистрирани от органите, участващи във финансовото управление и контрол по програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, и от органите, имащи функции по събиране на "традиционните собствени ресурси", като част от вноската на Република България в бюджета на Европейския съюз.

Чл. 8б. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2008 г.) Министърът на правосъдието осигурява взаимодействието на съвета с разследващите органи, прокуратурата и съда с цел ежемесечно получаване от дирекцията по чл. 9 на пълна информация за хода на досъдебното и съдебното производство по всички случаи, имащи отношение към финансовите интереси на Европейските общности.

Чл. 9. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 57 от 2008 г.) При осъществяване на дейността си съветът се подпомага от дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности" в администрацията на Министерския съвет.

Чл. 10. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2008 г.) Дирекцията по чл. 9 има следните функции и задачи:

1. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2008 г.) подпомага и осъществява цялостната координация относно обмена на информация между членовете на съвета;

2. е контактна точка с Европейската служба за борба с измамите (OЛАФ) и със съответните компетентни органи в областта на защитата на финансовите интереси на Европейските общности в държавите членки и с други държави;

3. осъществява задължителна координация на оперативното сътрудничество между ОЛАФ и членовете на съвета при провеждане на разследвания на територията на Република България;

4. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2008 г.) съхранява и официално обменя с администрациите, които членовете на съвета представляват, информация за нередности и измами със средства по фондове и програми на Европейския съюз; обменът на информация се осъществява на хартия и по електронен път, като сигурността на информацията се осигурява чрез подписване с електронен подпис на електронните съобщения от ръководителя на съответното звено;

5. (доп. - ДВ, бр. 57 от 2008 г.) организира и поддържа обща електронна база данни с информация за нередности и измами със средства на Европейския съюз, подадени от националния ръководител, от членовете на съвета или получени по друг начин;

6. осъществява оперативно сътрудничество с определените по чл. 8, ал. 1, т. 1 служители;

7. получава и регистрира сигнали за нередности, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, и ги изпраща за проверка на компетентните членове на съвета или на други компетентни държавни органи;

8. сътрудничи с всички държавни органи и структури и координира дейността в областта на борбата с нередностите и измамите със средства на Европейския съюз;

9. изготвя и предлага на съвета проекти на стратегии и планове за действие за борба с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности;

10. организира, следи и отчита изпълнението на одобрените от Министерския съвет стратегии и планове по т. 9;

11. разработва и организира изпълнението на политики за обучение на служителите в държавната администрация по въпросите на нередностите, координира и провежда обучението;

11а. (нова - ДВ, бр. 57 от 2008 г.) изпълнява ежегодно програма за обучение за всички членове на съвета, свързана с нередности и обмяна на опит с други страни - членки на Европейски съюз, която се разработва като проект/проекти по програми на Европейския съюз и/или със средства от националния бюджет; в програмата се предвижда за всеки служител, имащ отношение към управлението и контрола на програми, финансирани със средства от Европейския съюз, преминаване през курс на обучение поне веднъж на 18 месеца;

11б. (нова - ДВ, бр. 57 от 2008 г.) отразява в отчетите си и в годишния доклад на съвета по чл. 4, ал. 1, т. 2 изпълнението на програмата по т. 11а;

12. анализира с помощта на съответните компетентни членове на съвета събраната информация относно нередностите и измамите със средства на Европейския съюз и предлага на председателя или на заместник-председателите да се предприемат необходимите мерки от членовете на съвета;

13. на база на получените анализи и предложения по чл. 8, ал. 1, т. 4 изготвя общ анализ и обобщава предложенията за изпълнение на изискванията на acquis;

14. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2008 г.) създава необходимата организация по подготовката от българска страна на годишния доклад на Европейската комисия по чл. 280 от Договора за Европейската общност;

15. изготвя проект на отчета по чл. 4, ал. 1, т. 2 и организира внасянето му в Министерския съвет за одобрение;

16. изготвя проекти на нормативни актове и други документи за разглеждане от съвета;

17. при необходимост предлага на председателя на съвета привличането на експерти по конкретни въпроси;

18. организира взаимодействието на съвета с органите на съдебната власт;

19. посредством правителствената Комуникационна стратегия и комуникационната мрежа на ОЛАФ популяризира дейностите по борба с измамите и нередностите и поддържа интернет страница;

20. (нова - ДВ, бр. 57 от 2008 г.) поддържа интернет страница, на която могат да се подават сигнали за нередности.

Чл. 11. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2008 г.) При осъществяване на дейността си дирекцията по чл. 9 чрез председателя или заместник-председателите на съвета изисква информация и съдействие от членовете на съвета и от други държавни органи.

(2) Всички органи, получили сигнали за нередности по чл. 10, т. 7, докладват за резултатите от проверката на председателя на съвета в определения от него срок.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2008 г.) За всеки случай на отказ за съдействие или за предоставяне на информация от член на съвета или от друга държавна структура директорът на дирекцията по чл. 9 докладва на председателя на съвета. Председателят на съвета по своя преценка запознава Министерския съвет, съответния министър или ръководител на институцията, отказала съдействието.

Чл. 12. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2008 г.) (1) Всеки член на съвета предоставя копие от цялата кореспонденция с ОЛАФ на дирекцията по чл. 9 в 3-дневен срок от получаването или изпращането й.

(2) При иницииране на проверка от ОЛАФ на определена администрация съответният член на съвета уведомява незабавно за това дирекцията по чл. 9.

(3) Всеки член на съвета предоставя писмена информация на дирекцията по чл. 9 за резултатите от проверка от ОЛАФ в 5-дневен срок от приключване на проверката.

(4) При получаване на доклад или официална информация за резултатите от проверка на ОЛАФ съответният член на съвета представя копие от тези документи на дирекцията по чл. 9 в 5-дневен срок от получаването им.

(5) Информацията по ал. 1 - 4 се предоставя от членовете на съвета и на Министерството на финансите, когато се отнася за програми, съфинансирани по предприсъединителни фондове или по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

(6) Информацията по ал. 1 - 4 се предоставя от членовете на съвета и на министъра на земеделието и храните като компетентен орган по смисъла на чл. 2а от Закона за подпомагане на земеделските производители по отношение на средствата от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд за рибарство.

Чл. 13. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2008 г.) (1) Всеки бенефициент или изпълнител по проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз, при поискване осигурява достъп до активите и информацията по съответните проекти на проверяващите национални контролни органи и на контролните органи на Европейската комисия и ОЛАФ.

(2) Членовете на съвета осигуряват отразяване на задължението на лицата по ал. 1 в договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

(3) Бенефициентите осигуряват отразяване на задължението на лицата по ал. 1 в договорите си с изпълнителите по проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз.

Чл. 14. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2008 г.) (1) Всяко лице има право да подава сигнали за нередности и измами, възникнали във връзка с изпълнението на проекти и програми, финансирани от фондовете на Европейския съюз.

(2) Информация за нередности и измами, на базата на която се стартира процедура за докладване на нередност, може да бъде:

1. сигнал извън ведомството - от външни контролни органи, от средствата за масово осведомяване, от отделни лица;

2. сигнал в рамките на ведомството - от вътрешни контролни органи, от звеното за вътрешен одит, от служител вследствие на изпълнение на заложените в контролната среда проверки и други.

(3) Сигналите са устни или писмени, като могат да бъдат подавани и анонимно.

(4) Членовете на съвета и дирекцията по чл. 9 поддържат в регистър всички получени сигнали за нередности и измами, като по всеки от тях правят съответни проверки за установяване достоверността на изложените в сигнала обстоятелства. При потвърждаване на тази достоверност се стартира процедурата по регистриране и докладване на нередностите.

(5) Служителите в институциите, участващи във финансовото управление и контрол на програми, финансирани от фондове на Европейския съюз, са задължени да подават сигнали за нередности и измами или за подозрение за нередности и измами на служителя по нередностите в съответната институция и на нейния ръководител.

(6) При наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които следва да се подават сигналите за нередности, със случая на нередност информацията се подава директно до един или до няколко от следните органи:

1. до ресорния заместник-министър или ръководител на ведомство;

2. до националния ръководител за програми, съфинансирани по предприсъединителни фондове на Европейския съюз, или до ръководителя на Сертифициращия орган в Министерството на финансите по програми, съфинансирани по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, или до ръководителя на Държавен фонд "Земеделие" като Разплащателна агенция и до министъра на земеделието и храните по отношение на средствата от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд за рибарство;

3. до председателя на съвета и до дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности" в администрацията на Министерския съвет;

4. до Европейската служба за борба с измамите към Европейската комисия в Брюксел.

Чл. 15. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2008 г.) (1) Всички служители от звената, участващи във финансовото управление и контрол на програми, финансирани от фондове на Европейския съюз, подписват декларация, че са запознати с определението за нередност и измама и с реда за докладване на сигнали за нередности и измами или на съмнения за нередности и измами по конкретна програма на Европейския съюз.

(2) Декларациите се подписват от всички служители по ал. 1 и от всички новоназначени служители в 10-дневен срок от назначаването им.

Чл. 16. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2008 г.) Всяко лице, подало сигнал за нередности и измами, е защитено по силата на постановлението от уволнение или понасяне на друг негативен ефект вследствие и като резултат от подаването на сигнал за нередности и измами.

Чл. 17. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2008 г.) (1) Независимо от стандартното тримесечно докладване на нередности съгласно регламентите на Европейската комисия членовете на съвета докладват незабавно до дирекцията по чл. 9 в установената от Европейската комисия форма на тримесечни уведомления констатираните нередности и измами или подозрения за такива, когато:

1. има основание да се счита, че те биха имали бързо отражение извън територията на страната или са извършени и на територията и на други страни - членки на Европейския съюз;

2. има основание да се счита, че те представляват нова неправомерна практика;

3. стойността на безвъзмездната финансова помощ по съответния проект надвишава левовата равностойност на 200 000 евро, което е сравнимо с практиката на Европейския съюз в областта на държавните помощи и съответства на определения в Регламент № 1998 на Комисията от 2006 г. (ОВ, L 379/5, 28.12.2006) праг за прилагане на правилото за минимална помощ.

(2) Всички случаи по ал. 1 се докладват незабавно от членовете на съвета в установената от Европейската комисия форма за тримесечни уведомления и до:

1. националния ръководител, когато касаят програми, съфинансирани по предприсъединителни фондове на Европейския съюз;

2. ръководителя на сертифициращия орган в Министерството на финансите, когато касаят програми, съфинансирани по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз;

3. изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" като Разплащателна агенция и до министъра на земеделието и храните, когато касаят Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд за рибарство.

(3) Получената от членовете на съвета информация се докладва незабавно от органите по ал. 2 на ОЛАФ и на съответната главна дирекция на Европейската комисия, отговаряща за програмите, по които са идентифицирани нередностите или измамите, както и на други страни - членки на Европейския съюз, когато е необходимо.

Чл. 18. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2008 г.) (1) С цел разясняването и прилагането от всички служители на системата за сигнализиране и администриране на нередности и измами по програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, и за гарантиране пълното съответствие на създадените системи за контрол с нормативните изисквания на Европейския съюз по съответните фондове и програми се изготвят указания, които се одобряват, както следва:

1. от националния ръководител по отношение на предприсъединителните фондове на Европейския съюз;

2. от ръководителя на сертифициращия орган в Министерството на финансите по отношение на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз;

3. от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" като Разплащателна агенция и от министъра на земеделието и храните по отношение на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд за рибарство;

4. от министъра на финансите по отношение на "традиционните собствени ресурси" като част от вноската на Република България в общия бюджет на Европейския съюз.

(2) Указанията по ал. 1 имат задължителен характер.

Допълнителни разпоредби

§ 1. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2006 г.) "Национален ръководител" по смисъла на това постановление е определеният от Министерския съвет национален ръководител съгласно Постановление № 131 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 56 от 2005 г.).

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2008 г.) По смисъла на постановлението "Традиционните собствени ресурси" са определени в чл. 2, ал. 1, т. "а" от Решение на Съвета 2007/436/EC, Евратом от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ, L 163, 23/06/2007 P. 0017 - 0021).

Заключителни разпоредби

§ 2. (Предишен § 1 - ДВ, бр. 60 от 2006 г.) Изпълнението на постановлението се възлага на председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности.

§ 3. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 60 от 2006 г.) Постановлението се приема на основание чл. 21 от Закона за администрацията.

Заключителни разпоредбиКЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 ОТ 17 МАЙ 2003 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 27.05.2003 Г.)

§ 2. Навсякъде думите "Агенция "Бюро за финансово разузнаване" се заменят с "Агенцията за финансово разузнаване" в следните нормативни актове на Министерския съвет:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Постановление № 18 на Министерския съвет от 2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни разпоредби КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176 ОТ 14 ЮЛИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2006 Г.)

§ 9. В едномесечен срок от обнародването на постановлението министърът на вътрешните работи създава централното звено по чл. 9.

§ 10. Министърът на финансите да осигури допълнително по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2006 г. сумата от 82 740 лв. във връзка със създаването на централното звено.

Заключителни разпоредби КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 ОТ 17 МАЙ 2008 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(ОБН. - ДВ, БР. 47 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 20.05.2008 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139 ОТ 17 ЮНИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2008 Г.)

§ 14. В тримесечен срок от влизането в сила на постановлението изпълнителният директор на Агенцията за държавни вземания със съдействието на дирекцията по чл. 3 изготвя указанията по чл. 8а, ал. 3. Указанията писмено се съгласуват с всички членове на съвета, одобряват се от председателя на съвета и се разпространяват от дирекцията по чл. 9.

§ 15. В тримесечен срок от влизането в сила на постановлението министърът на правосъдието със съдействието на дирекцията по чл. 9 да подготви проект на акт за информационен обмен между съвета и органите на досъдебното производство и съда с цел ежемесечно получаване от дирекцията на пълна информация за хода на досъдебното и съдебното производство по всички случаи, имащи отношение към финансовите интереси на Европейските общности. Актът да се приеме по реда на чл. 4, ал. 1, т. 4.

§ 16. Указанията по чл. 18 да се одобрят в тримесечен срок от влизането в сила на постановлението.

§ 17. Служителите по чл. 15, ал. 1 подписват декларациите в срок 20 дни от влизането в сила на постановлението. Ръководителите на всички институции, участващи във финансовото управление и контрол на програми, финансирани от фондове на Европейския съюз, уведомяват дирекцията по чл. 9 за изпълнението на обстоятелствата по чл. 15, ал. 1 в едномесечен срок от влизането в сила на постановлението.

§ 18. Функциите на дирекцията по § 8 продължават да се изпълняват от Централното звено за координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, в Министерството на вътрешните работи до съответното изменение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 216 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2005 г.; попр., бр. 92 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 19, 48, 54, 55, 71 и 81 от 2006 г., бр. 35, 36 и 100 от 2007 г. и бр. 2 и 47 от 2008 г.).

Приложение към чл. 8, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 57 от 2008 г.)

                                                                     РЕГИСТЪР НА НЕРЕДНОСТИ И ИЗМАМИ НА (СЪОТВЕТЕН ЧЛЕН НА АФКОС)

Регистър на нередности и измами на (съответен член на АФКОС)


 (  начало  )  Последна промяна: 2009-04-01 - 12:55:09  ( Година, Месец, Ден - Час, Минута, Секунда )

 
< Предишна   Следваща >
Телевизия
Header Pic
left unten right unten

                                                                                                                                                       2010 © Bobov dol Municipality