Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic  PfeilНачало Новини Регионални новини Община Бобов дол кандидатства за създаване на Местна Инициативна Група " МИГ "
Header Pic
Header Pic

Община Бобов дол кандидатства за създаване на Местна Инициативна Група " МИГ " PDF Печат Е-мейл
На 18.09.2008 год., Община Бобов дол представи за разглеждане в Министерство на земеделието и храните проектно предложение „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Бобов дол” по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони (2007 – 2009)” от ос 4 ЛИДЕР на Програма за развитие на селските райони.
Партньори на общината по проекта са представители на стопанския и нестопанския сектори, представлявани от: „МАГ” ЕООД-гр. Бобов дол и Народно читалище „Царичина”-гр. Бобов дол.
Схемата беше обявена на 4 юли 2008 г. от Министерство на земеделието и храните за набиране на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за дейности в селските райони по под-мярка 431-2 "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за потенциални местни инициативни групи (2007-2009)" от приоритетна ос 4 ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
Финансовата помощ се предоставя за осъществяване на следните дейности:
1. Проучвания в селските райони (териториални, социално-икономически анализи и др.) за целите на подготовката на стратегията за местно развитие; изграждане на бази данни;
2. Обучение, придобиване на умения, техническо и финансово обезпечаване (заплати, възнаграждения на експерти и др.) за състава/екипа, ангажиран в подготовката на стратегията за местно развитие;
3. Обучение на местни лидери за подхода ЛИДЕР;
4. Учебни посещения за представители на потенциалните Местни инициативни групи (МИГ) или за представители на МИГ от другите страни - членки на Европейския съюз, за придобиване на практически знания за това, как се разработва и прилага стратегията за местно развитие;
5. Работни групи и информационни събития за окуражаване на активното участие на населението в процеса за местно развитие;
6. Информация, събития и семинари за информиране на местното население за предстоящата покана за избор на МИГ по подхода ЛИДЕР от ПРСР и за дискутиране и популяризиране на предложената стратегия за местно развитие;
7. Разработване и издаване на информационни материали, необходими за подготовката и публичността на подготвяния проект на стратегия за местно развитие;
8. Подготовка на формуляра и документите за кандидатстване на МИГ по покани за избор на местни инициативни групи, провеждан от Министерството на земеделието и продоволствието (МЗП).
За един проект се отпускат между 10 000 и 100 000 EUR.

Основната цел на проекта е: 
• Създаване на устойчив капацитет и подобряване ма местното самоуправление на територията на Община Бобов дол.

Конкретни цели на проекта :
• Създаване на МИГ на територията на Община Бобов дол;
• Придобиване на умения и повишаване на капацитета на членовете на МИГ;
• Събиране и верификация на информация за нуждите на стратегическото планиране на територията на МИГ;
• Изготвяне на стратегии за местно развитие
• Повишаване на информираността и насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегията за местно развитие;

Реализацията на настоящия проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Бобов дол” е съвкупност от дейности, които са взаимно обвързани и са насочени към постигане на конкретни резултати. Обхватът на дейностите, които ще бъдат осъществени с проектното предложение отговаря на посочените в чл. 3, ал.1 от Наредба №14/03.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални МИГ от ПРСР …..” /обн. в ДВ. Бр.39/15.04.2008 г./.
За изпълнение на част от дейностите, Община Бобов дол като водеща организация и ползвател на финансовата помощ ще наеме външни експерти от Списъка, одобрен от Директора на Дирекция „Развитие на селските райони” при МЗХ и публикуван на електронната страница на министерството за оказване на методическа помощ в следните области:
• Модератори на процеса за въвличане на местните общности в дейности по създаване на МИГ, мобилизиране и активиране на партньорите за разработване на стратегията за местно развитие.
• Експерти за разработване на Стратегия за местно развитие, свързано със събиране, обработване на данни и изготвяне на аналитични материали и финален вариант на стратегията.
• Експерти по административно устройство и укрепване на административните умения на потенциалните МИГ.
• Експерти по подготовка и провеждане на обучения към различните целеви групи, свързано с разширяване знанията и уменията за прилагане на ос 4 ЛИДЕР от ПРСР.
Основните етапи за изпълнението на проекта могат да бъдат обобщени така:
1. Проучване на територията на региона и събиране на необходимата информация за създаване на стратегия за местно развитие.
2. Повишаване на капацитета на МИГ и привличане на подкрепа от широката общественост .
3. Регистрация на МИГ.

Основните мотиви за създаване на МИГ на територията на Община Бобов дол са:
Община Бобов дол попада в 231 от общо 264 общини в България дефинирани като селски.Според националния Стратегически план за развитие на селските райони определените общи цели за периода 2007-2013 г. са: развитие на конкурентоспособни и основани на иновации земеделие, горско стопанство и хранително-вкусова промишленост; опазване на природните ресурси и околната среда в селските райони; подобряване на качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост в селските райони.Към постигането на тези цели са насочени специфични мерки по четирите оси на ПРСР.Прилагането на подхода Лидер в Общността за периода 2007-2013 г. е инструмент за:
• Децентрализирано управление и интегрирано местно развитие в селските райони.
• Създаване на устойчив капацитет на местно равнище за определяне политиката за развитие на селските райони.
• Активизиране участието на различни заинтересовани страни в селските райони и създаване на устойчиво сътрудничество посредством МИГ.
• Създаване на МИГ и изготвяне на техните стратегии за местно развитие.
• Информиране и обучаване на местните хора за изготвяне и осъществяване на стратегии за местно развитие, както и управление на МИГ.
• Насърчаване на сътрудничеството между групи по Лидер в България, както и международно сътрудничество.
Относителната еднородност на територията, кандидатстваща за създаване на МИГ предполага и относителна еднородност на проблемите, стоящи за разрешаване. Създаването на МИГ ще подпомогне цялостното социално-икономическо развитие, чрез разработване на стратегически планов документ, който в последствие ще послужи като база за реализация на конкретни проектни предложения. По проекта ще бъдат обучени местни екипи за прилагане на подхода Лидер в целевия регион. За нуждите на стратегическото планиране ще бъде събрана огромна статистическа информация, която ще бъде използвана за анализ на нуждите на региона за бъдещото му развитие. Основна функция на МИГ на територията на Община Бобов дол ще бъде провеждането на мащабна информационна кампания за възможностите за усвояване на средства по програмата за Развитие на селските райони. Това е важна предпоставка за цялостното развитие на целевия регион.
 
< Предишна   Следваща >
Телевизия
Header Pic
left unten right unten

                                                                                                                                                       2010 © Bobov dol Municipality